Externe veiligheid

“Aandachtspunten risicoanalyse uitbreiding Golfbaan de Zoom”

Jan Polman

deskundige veiligheid en zorgplicht golfbanen

Polman Arbo & Veiligheid Buitenruimte

1 juli 2015

Inleiding
Voor het realiseren van de uitbreiding van de Golfbaan de Zoom zijn de wet- en regelgeving betreffende de omgevingsruimte aan de orde geweest. Er is echter geen aandacht besteed aan het risico van het blootstaan aan de rond vliegende golfballen voor de naaste omgeving. Op verzoek van het bestuur Behoud de Dorschkamp geef ik in dit schrijven de belangrijkste aandacht- en uitgangspunten die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een aanvaardbaar risico voor de omgeving.

Regelgeving en verantwoordelijkheid
Wanneer een afzwaaiende bal buiten het golfterrein terecht komt kan die bal een passant raken. De gevolgen kunnen ernstig zijn. De speler die de afzwaaiende bal slaat, kan hierop aangesproken worden. Maar hij zal dit niet met opzet doen en zo’n foutje komt nu eenmaal voor bij het uitoefenen van de golfsport. Juist daarom moet een golfbaan dusdanig ingericht en gesitueerd zijn dat niets vermoedende passanten niet door een afzwaaiende bal geraakt worden.
Hierbij geldt: nul risico bestaat niet maar het risico moet wel beheersbaar zijn. Hiervoor zijn geen concrete regels, normen of grenswaarden. Maar er is wel een zorgplicht en inspanningsverplichting voor de terreineigenaar uit Burgerlijk Wetboek. Dit geldt ook voor een gemeente die geen gevaarlijke en ongewenste situaties in de openbare ruimte binnen haar gemeente mag toestaan.
Het is daarom belangrijk om de gevaren inzichtelijk te hebben en deze aan te pakken. Dit geldt voor alle partijen; de spelers, de terreineigenaar en de gemeente. Inzichtelijk maken van de gevaren en mogelijke aanpak Om de risico’s beheersbaar te maken, of te verklaren, moeten eerst de gevaren specifiek gemaakt worden. Daarvoor moet onder andere gekeken worden naar:
- Afstand en positie van de holes en de driving range ten opzicht van de omgeving.
- De kenmerken van de omgeving; wandel- en fietspaden, speelplekken, woonomgeving.
- Gebruik van de omgeving; recreatief gebruik.
- Intensiteit van de passanten en de tijdstippen.
- Intensiteit van het gebruik van de baan en de tijdstippen.
De aanpak van de geconstateerde knelpunten of risico’s bestaat uit meerdere zaken en moet afgestemd zijn op de specifieke situatie. De mogelijke maatregelen zijn divers; van het sluiten van de golfbaan, of een bepaald deel daarvan, tot alleen afspraken over het gedrag op de baan maken.
Fysieke bescherming bestaat uit hekwerken of bomen.

Het ontwerp en de positionering in de omgeving van de golfbaan zijn belangrijke maatregelen. Zij hebben immers veel invloed op de veiligheid en zijn dan ook de zogenoemde bronmaatregelen.


Situatie uitbreiding Golfbaan de Zoom
Op basis van het overzichtsplan voor de uitbreiding kan een indruk van de risico’s verkregen worden. Om te komen tot goed onderbouwde analyse met aanbevelingen is nader onderzoek nodig.
Rondom de plek waar de uitbreiding gesitueerd is zijn bewegingen van wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters met paarden te verwachten. Door de afstand en richting van de holes ten opzicht van de omgeving is het mogelijk dat afzwaaiende golfballen buiten het golfterrein terecht komen. Passanten kunnen hierdoor geraakt worden.
Zoals in dit schrijven al is aangegeven wordt een noodzakelijke maatregel bepaald door het feitelijke risico. Met organisatorische of technische maatregelen zal vervolgens het aanvaardbare risiconiveau verkregen kunnen worden. Daar het nu een nog aan te leggen baan is zijn ook nog bronmaatregelen mogelijk. Gezien de ontbrekende normen voor de maatregelen moeten ze wel regelmatig geëvalueerd worden op hun doeltreffendheid.