Inhoudelijke bijdrage van een inwoner van Wageningen

1) In aanvulling op de term geomorfologie in de zienswijze zou ook de term aardkundige waarden opgenomen moeten worden. Het gebiedje heeft intrinsieke aardkundige waarden. En het is een van de laatst overgebleven akkertjes op de rand van de stuwwal, op één hand te tellen! In Bennekom had je ook zulke akkertjes: de Zassenkamp en de Bosmeesterskamp. Alle twee bebouwd in de jaren 50/60. Het  akkertje ligt in associatie met het grote dal van de Geertjesweg. Oosting verondersteld in zijn proefschrift uit 1936 (?) dat het Geertjesdal een subglaciaal dal is van de Valleigletsjer die vanuit het Binnenveld een kleine ombuiging naar het oosten vertoonde. Anders valt die grote dalvorm moeilijk te verklaren. Namenlijk, zo groot kan een droogdal nu ook weer niet zijn. Later ontwikkelden zich daarin dan wat we nu droge dalen noemen. Tja, wie weet dat nu nog? De associatie met het Geertjesdal is duidelijk en waardevol. Het terrein bezit ook nog een zeldzame natuurlijke gradiënt die heel waardevol is voor de beleving van laag naar hoog (of omgekeerd). De term aardkundige waarden (AW) wordt in beleidsland goed begrepen: belangrijk! Echter AW hebben geen juridische positie bij ruimtelijke beleidsprocessen zoals archeologische waarden dat wel hebben. Bedroevend dat in de stad waar mensen als Edelman, Bakker, Oosting, Bouma etc. de grondslag hebben gegeven aan de Nederlandse Bodemkunde en Geomorfologie er niet wat meer bewustzijn en respect voor het natuurlijk reliëf is. En dan nog dit: hebben jullie het terrein grofweg getoetst op archeologische waarden? Zie provinciale kaarten.

2) Ruimtelijk gezien is hier iets heel gevaarlijks aan de hand. Kijk maar op de kaart op internet. Als een dolkstoot steekt het plangebied ver het aaneengesloten Natura 2000 gebied in. Ernaast ligt langs het Heidepark de grote maïsakker. Is die nog van de WUR? Vroeger was het een proefveld. Wordt die nu verpacht? Hoe dan ook, je kan er op zitten wachten totdat dat gebied ook vrijkomt en dan zal de Golfclub met graagte ook dat terrein willen. Ruimtelijk een logische ontwikkeling.

3) Als de Golfclub zijn zin krijgt, hoeveel ha. wordt er dan door de drie golfterreinen op de Zuidwest Veluwe gezamenlijk in beslag genomen? De drie terreinen zijn dan de Heelsumse, Papendal en De Wageningse Golfclub. Misschien iets om te noemen. Tijdens de klankbordvergaderingen in Heelsum werd destijds al nadrukkelijk de optie overgehouden om in NW richting op termijn te kunnen uitbreiden.

4) De Golfclub is in de publiciteit de laatste tijd bezig om de plannen te omlijsten met zorg voor natuurwaarden. De stelling is dat natuurwaarden i.h.a. verhogen na aanleg. Dat moge zo zijn. Natuurlijk is dat het geval in bijvoorbeeld in Heelsum. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het verlies van authentieke -misschien mindere, maar in ieder geval andere- natuurwaarden, aardkundige waarden en cultuurhistorische waarden. Hoe ver willen we gaan met de ontmanteling van dit historische gegeven?

5) De heer Leffert Oldenkamp betoogde in een stukje in de Stad Wageningen dit voorjaar dat er geen landschappelijke waarden in het geding zijn. Onzin, zoals jullie op veel plaatsen op uw website aantonen. Dhr. Oldenkamp wil onder landschap nogal eens alleen de ecologische en bosbouwkundige zaken zien waarbij hij voorbij gaat aan de a-biotische kwaliteiten. Was hij niet de man die het Binnenveld wilde volplanten met populierenbossen?

Dit zijn zomaar enkele gedachten die bij mij opkwamen bij het lezen van jullie goede initiatief op de website. Voor de goede orde meld ik jullie dat ik deze opmerkingen ook aan Mooi Wageningen zal sturen.