download de pdf:

Aanvullingen op Zienswijze: Zoomweg 10, ontwerp omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de golfbaan, uitgebreide procedure i.v.m. bestemmingsplan.

Zoomweg 10, uitbreiden golfbaan, 6704PE, 2015W0090


Wageningen 5 november 2015; drie bijlagen.


Geacht College van B en W der Gemeente Wageningen,
cc Leden van de Raad


Op 14 november 2012 heeft de Wageningse golfclub een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de golfbaan met 5 holes op het perceel C1829 ten oosten van Sportpark de Zoom. De club is  met de eigenaar, het landgoed de Dorschkamp, overeengekomen het perceel te huren voor de komende 30 jaar, mits de benodigde vergunning(en) verkregen worden.
Onze Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp heeft op 17 juli 2015 haar bedenkingen tegen dit voornemen schriftelijk aan U geuit. Onze Stichting heeft de Wageningse bevolking opgeroepen financiële toezeggingen te doen ten gunste van een bestemmingsfonds van de Stichting Landschapskapitaal, waardoor de eigenaars een reëel financieel alternatief geboden kan worden. Dit heeft toezeggingen voor enkele tienduizenden euro’s opgeleverd, meer dan de opbrengst van de jaarlijkse hart-, kanker-, nier- en reumacollectes voor heel Wageningen tezamen. Helaas zijn de eigenaren van het landgoed, ondanks deze toezegging, vooralsnog niet op dit alternatief ingegaan.
Men voelt de morele verplichting om na A, ook B te zeggen tegen de golfclub. In onze beleving wordt er ten hele gedwaald, waar ten halve gekeerd had kunnen worden.


Naast deze financiële ondersteuning ontving onze stichting vele uitingen van onbegrip, vermoedens van  belangenverstrengeling, tot aan woede over de rol van de gemeente. Vooral omwonenden voelen zich niet gehoord en niet vertegenwoordigd door de raad.


De aanvullingen op wat wij U schreven in onze brief van 17 juli 2015:
Ad 1. Schade aan natuur en landschap. Dit is in strijd met ruimtelijke ordening en behoud en versterking van natuurwaarden.
a. In het door de Grontmij en de Golfclub gepresenteerde ecologische onderzoek staat dat de biodiversiteit van het gebied door de aanleg van een golfbaan verbeterd zou worden. Dit is een op zijn minst gekleurde voorstelling van zaken in bosecologisch opzicht. Voor het gehele verhaal zie: www.stichtingbcdedorschkamp.nl/visie/ecologische-onderbouwing/.
b. Het gebiedje heeft intrinsieke aardkundige waarden. En het is een van de laatst overgebleven akkertjes op de rand van de stuwwal, op één hand te tellen. Voor het gehele verhaal zie:
www.stichtingbcdedorschkamp.nl/visie/inhoudelijke-bijdrage/.
Ad 2. Het recreatief medegebruik is in onvoldoende mate erkend en Ad 3. Gevolgschade aan de omgeving, het Natura 2000 gebied, vanwege verdringing van het bestaande recreatief medegebruik.

Er is een grote diversiteit aan recreanten die gebruik maken van het gebied. Het betreft wandelaars, fietsers, ruiters, hondenbezitters, mountainbikes, vogelaars, amateurarcheologen en zelfs scholierenexcursies, die afkomstig van het Hondenveld het gebied betreden. Al deze mensen tegenhouden dan wel omleiden zal met zekerheid een toename van de recreatiedruk op het omliggende Natura 2000 gebied betekenen.
Ad 4. Bedenkingen tegen het inrichtingsplan.
a. Bij de behandeling in de raad is ter sprake gebracht, dat men de tweede groene kamer naast de Stadsweg (“de dennenakker”) niet wil herbebossen om de zichtlijnen vanaf de Stadsweg op het droge dal te handhaven en dat men in de grote groene kamer geen bosschages wil om de zichtlijnen op het ondulerend reliëf te bewaren. De holes wil men echter van elkaar afschermen door het aanleggen van bosschages, waardoor deze zichtlijnen juist verdwijnen.
b. In de Nota Golfbanen en de Natuurschoonwet, Alterra 2014, wordt uiteengezet, dat voor de aanleg van een 5 holes golfbaan circa 25 hectaren benodigd zijn. Hier wil men 5 holes op 5 hectaren aanleggen. Conclusie: Dit is geen ecologische golfbaan.
c. Vooralsnog is ons niet bekend waar de herbebossing ten gevolge van de aanleg van de golfbaan plaats gaat vinden, om aan de wens van D66 tegemoet te komen. Er lijkt geen plan voor compensatie te bestaan.
Ad 5. Opheffen van oude paden.
In dit gebied wordt het recreatief medegebruik, zoals uitgeoefend op de paden van het landgoed verstoord door de aanwezigheid van de golfbaan. Dat geldt ook voor de doorgang van stadsrand naar Veluwe.
a. Bijgevoegde kaart 1. laat zien dat de huidige paden op bewust perceel een vitaal onderdeel zijn van de al lang in gebruikzijnde paden, die de Veluwe vanuit Wageningen ontsluiten. Zie Bijlage 1: www.klompenpaden.nl/images/paden/wageningse_engpad/.
b. Bijgevoegde kaart 2. toont aan dat de Bredelaan, het pad dat vanaf de Stadsweg, de dennenakker doorkruist en afbuigt naar rechts naar het Papenpad, een bestaand pad is. Tijdens een hoorzitting is door een vertegenwoordiger van D66 gevraagd dit pad open te houden. Zie Bijlage 2: www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten.
c. Betreffende bovenstaand verzoek ad. b. Als er met ter daad wordt gegolfd, is dit alleen mogelijk als er hoge hekken staan. Op ander golfbanen met een medegebruik functie blijkt het niet uitvoerbaar. Zie golfbaan “de Hoge Klei” te Amersfoort.
Ad 6. Ontbreken van een draagvlakonderzoek.
De wijze waarop de raad om gaat met de bezwaren verzameld door Mooi Wageningen (circa 3.000 handtekeningen tegen) en de bezwaren uitgesproken door aanwonenden resulteert bij velen in een diep onbehagen ten aanzien van de geloofwaardigheid van de lokale politiek. Men voelt zich niet meer vertegenwoordigd. Dit is een uiterst treurige, maar onafwendbare ontwikkeling, als raadsleden niet luisteren naar de burgers.
Ad 7. Alternatieve financiering recreatief medegebruik landbouwenclaves is noodzaak.
Het initiatief van onze Stichting krijgt brede bijval. Reeds enkele tienduizenden euro’s zijn toegezegd. Grotere giften worden in beraad gehouden als uit de overlegsituatie blijkt, dat de landgoedeigenaren de lasten niet blijken te kunnen dragen.

Vooralsnog zijn de landgoedeigenaren er niet ontvankelijk voor, gezien het contract met de golfclub.
Onze stichting handhaaft niettemin zijn voorstellen.
Ad 8. Alternatieve mogelijkheden voor de Wageningse golfers.
De golfclub Heelsum heeft speciaal voor leden van de Wageningse golfclub aantrekkelijke aanbiedingen om ín Heelsum te komen golfen. Daarmee is voor de leden van de Wageningse golfclub een volledige 27 holes golfbaan binnen handbereik. Een veel gebezigde redenering is, dat het golfen in Wageningen zo goedkoop is en moet blijven. In plaats van landbouw en natuurgebied op te offeren, kunnen de Wageningse golfers voor het zelfde geld op een echte golfbaan op geringe afstand terecht. Zie Bijlage 3: Aanbod golfclub Heelsum.
Zo kan men er voor 35 euro per jaar “Wageningse Vriend” worden, waarmee men korting krijgt op de tarieven, of men kan voor 495 euro per jaar elke dag op de gehele baan golfen. Dit maakt de reeds bestaande Heelsumse golfbaan een met afstand beter alternatief voor de golfers zelf. Het is 15 minuten op de fiets of 5 minuten met de auto. Over afstanden gesproken, hemelsbreed van Ede centrum naar de Edense golfclub Papendal is 11,5 km. Van de Wageningse golfclub naar de Heelsumse golfclub is 3,2 km. Als de plannen doorgaan betreft het hier vrijwel zeker de twee dichtst bij elkaar gesitueerde golfbanen van Nederland. Mensen schrijven ons, dat ze onderbuik gevoelens krijgen over de wijze waarop de raad met deze feiten omgaat.
Wij hopen dat U deze aanvullende informatie, grotendeels aan ons verstrekt door de Wageningse bevolking, in Uw besluitvorming zult meewegen.

Met vriendelijke groet

Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp
Secretariaat :
Drouwlaan 7 6706DG Wageningen
Telefoon 06-12184938
E-mail: info@stichtingbcdedorschkamp
Website: www.stichtingbcdedorschkamp.nl

Kamer van Koophandel nummer: 63735997

Voorzitter : J.G.C . (Gerrit) Box
Secretaris: C.H. (Caspar) Bosma
Penningmeester: G.J.G (Gijs) Kok