ANBI-verklaring

De naam van de instelling: Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp


Het RSIN/fiscaal nummer: 855377410


De contactgegevens: Heidepark 19 6705AB Wageningen


De doelstelling: De stichting heeft ten doel:

 • Het bevorderen van het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen.

 • Het bevorderen van de toegankelijkheid van en het toezicht op het openbaar gebied op en rond de in de vorige zin genoemde landbouwgronden.


Het beleidsplan: De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen;

 • Het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting;

 • Het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de stichting, en het beheren van die fondsen;

 • All dat gene te doen dat met de gestelde doelen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

 • De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.


De namen van de bestuurders:

 • Voorzitter de heer J.C.G. Box;

 • Secretaris: de heer C.H. Bosma

 • Penningmeester: De heer G.J.G. Kok


Het beloningsbeleid:

 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 • Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten


 • Het overleggen met eigenaren en andere actoren die belang hechten aan hebben bij het in stand houden van het bestaande agrarisch gebruik van de landbouwgronden op de Dorschkamp in Wageningen;

 • Het inspreken en indienen van zienswijzen op de uitbreiding golfbaan, de externe veiligheid, de Boswet, alsmede de actualisering van deze zienswijze bij de Gemeente op voorkomende gelegenheden.

 • Het vormen van een alliantie met andere natuur en milieuorganisaties, zoals Vereniging Mooi Wageningen en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie.

 • Het raadplegen van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, universiteiten en kennisinstituten.

 • De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie is geraadpleegd over externe veiligheid. Dit leidde tot een bijdrage van de heer Jan Polman, deskundige veiligheid en zorgplicht golfbanen, Polman Arbo & Veiligheid Buitenruimte.

 • Het introduceren van een alternatief financieringsinstrument voor het behoud van de landbouwenclaves, middels het financieringsmechanisme van de Stichting Landschapskapitaal, opgericht door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

  • Donaties aan Stichting Landschapskapitaal zijn fiscaal aftrekbaar. Het is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties voor het behoud van het Cultuurlandschap van de Dorschkamp zullen daartoe worden geoormerkt.

  • De Stichting heeft financiële middelen nodig die als alternatieve vergoeding ten gunste zullen komen aan de landgoedeigenaar.

  • Deze vergoeding zal als bestemmingsfonds worden ingericht en beheerd door de Stichting Landschapskapitaal, een financieel instrument in het leven geroepen door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Met de vergoeding wordt een zogenaamde kwalitatieve verplichting met zakelijke werking tot instandhouding van het agrarisch en cultuurhistorisch karakter gevestigd.

  • Deze wordt privaat rechtelijk en notarieel vastgelegd en ingeschreven bij het Kadaster. Een dergelijk zakelijk recht is gebonden aan de grond en daarmee ook bindend voor toekomstige eigenaren.

  • De duur van het zakelijk recht is afhankelijk van de inleg, maar wij beogen tenminste 30 jaar met een optie tot verlenging. De medewerking van de eigenaar is hiervoor essentieel. Het financieringsmechanisme kan, hetzij een eeuwigdurende afkoop, hetzij een afkoop met een termijn van beperkte duur bewerkstelligen.

 • Om dit te realiseren heeft de Stichting de financiële steun onderzocht van recreatief medegebruikers, omwonenden en alliantiepartners. Na een korte campagne met huis-aan-huis folders in de omliggende woonwijken, is er voor meerdere tienduizenden euro’s aan toezeggingen ontvangen. Dit geld betreft toezeggingen (Financial Long-Shots, FLSs) te actualiseren wanneer de eigenaren van de Dorschkamp gebruik willen maken van het voorgesteld financieringsmechanisme.

 • Gezien haar overeenkomsten met de Wageningse Golfclub zijn de eigenaren vooralsnog niet ingegaan op het mechanisme geboden door de Stichting Landschapskapitaal.


Op 18 november 2015 werden omwonenden van de Dorschkamp opgeschrikt door de vroegtijdige kap van bosopstanden tussen Sportpark de Zoom en beoogde golfakker. Terstond heeft onze Stichting contact gezocht met het bevoegd gezag. Dat is de Gemeente Wageningen, die de handhaving heeft uitbesteed aan de Omgevingsdienst De Vallei te Ede. Deze dienst zag geen reden handhavend op te treden. Direct hebben wij contact met een advocaat opgenomen. Deze heeft terstond bij de Rechtbank Arnhem een verzoek voor het opleggen van een voorlopige voorziening ingediend. Op vrijdag 20 november 2015 deed de voorzieningenrechter uitspraak bedoelde kapwerkzaamheden onmiddellijk te doen stilleggen. Op zaterdag 21 november 2015 werd deze voorziening aan partijen kenbaar gemaakt. Alle bomen, zoals voorzien in het ontwerp van de golfbaan (275), bleken te zijn gekapt. Van een rechtszaak is afgezien, omdat de kap van bomen er niet mee hersteld kan worden. Op vrijdag 30 november 2015 nam de Raad de voorgestelde omgevingsvergunning aan, die wat de Raad betreft, de aanleg van de golfbaan mogelijk maakt.


In voorbereiding op de nader te nemen juridische stappen zijn een aantal activiteiten ontplooid, waar onder het opstellen van een Second opinie onderzoek ecologie van cultuurlandschap De Dorskamp bij Wageningen-Hoog door EcoNatura te Diepenveen.

 

Financiële verantwoording.

De inkomsten in 2015 van Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp kwamen uitsluitend uit giften en bedroegen € 6.650,00. De uitgaven en lopende verplichtingen tot 31 januari 2016 bedroegen € 6.146,56. Het batig saldo per 31 december 2015 was € 5.344,98. Het batig saldo per 31 januari 2016 was 503,44. De uitgaven hadden betrekking op kosten van de notaris, kamer van koophandel, advertenties, secretariaat en website, griffierechten, bank, advocaten en ecologisch onderzoek.


download anbi-verklaring: