Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp beoogt het landgoed in zijn huidige staat te behouden. De stichting is in het leven geroepen omdat de uitbreidingsplannen van de Wageningse golfbaan een bedreiging vormen voor het karakteristieke landschap en een geliefd recreatiegebeid dreigen af te sluiten voor wandelaars, fietsers en ruiters.

GOED NIEUWS!

Vergunning voor uitbreiding van de golfbaan is vernietigd.

Beste sympathisanten, medestanders en onvolprezen donateurs van onze Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp:

Met genoegen informeren wij U over de uitspraak van het team bestuursrecht van 5 april 2017: De vergunning voor de uitbreiding van de golfbaan met 5 holes op landgoed de Dorschkamp is vernietigd. Een logische uitspraak voor een ieder, die vertrouwd is met wet en regelgeving in het buitengebied. Kennelijk niet voor de gemeente Wageningen.

Met een onvoorstelbaar gebrek aan kennis en inzicht heeft de gemeente deze wet en regelgeving overtreden. De rechtbank constateert dat de verleende vergunning:

1. Niet past binnen de kaders van de Omgevingsverordening Gelderland,
2. Ten onrechte niet is gevraagd om afgifte van een verklaring van geen bedenkingen in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998,
3. Ten onrechte niet is gevraagd om afgifte van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de Flora- en faunawet,
4. De realisering van het project zal leiden tot een grotere parkeerdrukte dan de vergunningverlener aanneemt en
5. Onvoldoende is gezocht naar passende alternatieven die minder schade aan de natuur ter plaatse veroorzaken, een vereiste van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Met deze uitspraak zijn we uiteraard erg blij. Dit neemt niet weg, dat we geen zekerheid over het vervolgtraject hebben:

· Gaat  de gemeente naar de Raad van State en levert dit een definitief oordeel, of heeft het heilloze pad nu genoeg tijd en geld gekost?

· Als de Raad van State eensluidend de vergunning ook vernietigt, leidt dit tot herbeplanting van de honderden ten onrechte gekapte bomen tussen de akker en Sportpark de Zoom?

· Beëindigt de Wageningse Golf Club haar contract met de Erven Feith?

Behalve voor het juridisch traject, bereiden we ons met onze alliantiepartners voor op volgende stappen in de richting van een duurzaam beheer van landgoed de Dorschkamp. Maar op dit moment hebben we noden op korte termijn. Dit zijn noden van financiële aard. Het betalen van de kosten der rechtsgang.

Uw bijdragen zijn welkom op: bankrekening NL85 TRIO 0391 0014 34 ten name van Stichting Behoud Cultuurlandschap de Dorschkamp. Onze Stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), met RSIN/fiscaal (identificatienummer) 8553 77 410, dossier nummer 105 187, geldend vanaf 10 juli 2015. Informatie over schenkingen aan ANBI’s vindt U onder www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/

Heeft U vragen over een gewone of periodieke gift, neemt U contact op met onze penningmeester, de heer G.J.G. Kok.